Semalt: Günbatar bazarynda nädip ýokary derejä çykmalyHäzirki wagtda ýurtlaryň arasyndaky serhetler bulaşanda, dünýäniň islendik ýerinden söwda edip bilersiňiz, daşary ýurtlarda web sahypasyny tanatmak aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Globallaşma prosesleri beýleki sebitlerde öz işini ösdürmegi meýilleşdirýän kompaniýalar üçin uly mümkinçilikleri hödürleýär.

Täze bazara girmek, countriesB ýurtlarynyň, Awstraliýanyň, Beýik Britaniýanyň, Kanadanyň, ABŞ-nyň, Ysraýylyň tölege ukyply diňleýjilerine giriş açýar. Bu ýurtlarda web sahypasyny mahabatlandyrmak peýdaly maýa goýumyna öwrülýär. Mahabatlandyryş işine nädip başlamaly we Günbatarda onuň aýratynlyklary barada makalamyzda ara alnyp maslahatlaşylar. Bu gollanmanyň maksady, web sahypasyny daşary ýurtda nädip tanatmalydygy barada nazaryýet bilimlerini geçirmek.

Beýleki ýurtlarda web sahypasyny mahabatlandyrmagyň esaslary

Taslamany Günbatara nädip hödürlemelidigi barada oýlanýan baş direktor, ýagdaýy anyk seljermeli, işi üçin täsirli gurallary saýlamaly we iň esasysy wezipeleriň uzak möhletleýin ýerine ýetirilmegini maksat edinmeli. Mundan başga-da, beýleki bazarlarda taslama durmuşa geçirilende, asyl çözgütleri talap edýän standart däl ýagdaýlar ýüze çykyp biler. Analitik pikirleniş görnüşi, öz-özüňi guramak we erjellik bu meselede kömek eder.

Countryurtda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda web sahypasyny mahabatlandyrmak iki ugra esaslanýar - içerki we daşarky çeşmeleri optimizasiýa. Geliň, has jikme-jik seredeliň.

Içerki optimizasiýanyň aýratynlyklary

Taslama üstünde işe başlanyňyzda, domen adyna üns bermeli. Çeşmäniň adynyň ulanyjylar üçin aňsatlyk bilen ýatda saklanmagy we bäsdeşlerden tapawutlanmagy üçin haýsydyr bir yşarat bar bolmagy islenýär. Mundan başga-da, atdaky açar söz gözleg motorlary üçin goşmaça yşarat bolar. Meşhur giňeltmeler .com ýa-da sebitleýin .fr we başgalar.

Gatnaşmak Günbatar bazary üçin SEO we içerki optimizasiýany ýerine ýetirýän hünärmen, hereketleriniň anyk meýilnamasyny düzmeli. Aşakdaky tapgyrlary öz içine alyp biler:
 • A semantiki ýadro we ýerlik kartasy. Bu etapdaky seresaplylyk geljekde saýta has köp geçiş mümkinçiligini berer. Dürli çeşmeler täjirçilik isleglerini (önüm bilen eýýäm tanyş bolan gyzyklanýan tomaşaçylary özüne çekmek) we maglumat (potensial müşderileriň sanyny giňeltmek) girizmegi maslahat berýärler.
 • Meta belliklerini optimizasiýa. Daşary ýurtda SEO mahabatyny meýilleşdireniňde, hünärmen esasy soraglary anyk kesgitlemeli, olary meta belliklerine goýmaly, bu gözleg motorlarynda tertipleşdirmäge we parçanyň basylmagyny ýokarlandyrmaga kömek eder;
 • Mazmuny doldurmak Bu ýerde tekstleriň başda daşary ýurt dilinde ýazylmalydygyny we başga birinden, esasanam awtomatiki terjime edilmelidigini göz öňünde tutmak möhümdir. Çeşmäniň stili sarp ediji tarapyndan gaty inçe duýulýar we terjime edilen tekstler umumy okalmagy üçin erbet rol oýnar. Galan talaplar standart - ýokary özboluşlylyk, açar sözleriň ýeterlik göterimi, okyjy üçin peýdaly;
 • Peýdalylygyň üstünde işläň. Bu ýerde möhüm zat, dürli görnüşli enjamlardaky displeý, aýdyň we içgin gurluş, göçürip almagyň tizligi we ş.m. Iň gowusy, ulanyjy bary-ýogy 3 gezek basmak bilen islendik sahypa girip bilmeli;
 • Täze tehnologiýalara üns. Günbatar ýurtlarynyň bir ädim öňde durýandygyny ýatdan çykarmaly däldir. Hususan-da, daşary ýurtlarda web sahypasyny mahabatlandyrmak, ykjam enjamlardan geçirilen ses gözlegleriniň ep-esli bölegini göz öňünde tutmagy talap edýär.
Iň soňky tapgyra mysal hökmünde AMP sahypalaryny - ykjam enjamlara ýüklemek üçin çaltlaşdyrylan sahypalary hem ýatlap bilersiňiz, şu wagta çenli daşary ýurt sahypalaryndan tapawutlylykda içerki çeşmelerde seýrek tapyp bilersiňiz.

Daşarky optimizasiýa tapawutlary

Indi düşnüksiz hil çeşmelerinde, web sahypasyny daşary ýurtlara çykarmagyň baglanyşyk massasyny döretmek arkaly amala aşyrylmaýandygyny görüp bilersiňiz. Emma bu düýbünden takyk maglumat däl. Köplenç, ülňüleriň, intellektual eýeçiligiň we korporatiw etikanyň berjaý edilmegine uly üns berilýän Günbatar ýurtlarynda baglanyşyk ýerleşdirmegiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmadyklar tarapyndan paýlanýar.

Hünärmenler diňe ulanmagy maslahat berýärler "ak" baglanyşyklar, olary dürli çeşmelere ýerleşdirmek: bloglar, dürli forumlar, meňzeş mowzuklar bilen abraýly saýtlar, sosial ulgamlar, kataloglar. Diňe toplumlaýyn çemeleşme gowy netije berer. Şol bir tematiki ýerde işleýän abraýly donor saýtlaryna islegleriň uly sanawy bilen labyr we labyr däl baglanyşyklary ýerleşdirip, reýtingiňizi artdyryp bilersiňiz. Dürli görnüşdäki baglanyşyklaryň gatnaşygy takmynan 50/50 bolmaly.

Daşary ýurtda mahabat işini nädip gurnamaly

Indiki sahypany daşary ýurtda nädip tanatmalydygyny, işiň haýsy etaplardan ybarat bolmalydygyny jikme-jik öwreneris.

Bir ýeri seljermek

Günbatar bazaryndaky SEO-nyň başlangyç tapgyrynda nirede işlemelidigine, bäsdeşlik şertleriniň nämedigine anyk düşünmeli. Derňew aşakdaky meseleler boýunça geçirilýär:

1. Saýlanan tematiki ýerdäki haýsy soraglar ýokary, orta we pes ýygylykly? Topokarky nähili emele gelýär?

Bu soraglara jogap tapmak, kim bilen bäsleşmelidigiňizi derrew kesgitlemäge kömek eder. Mahabat sebitinde esasy bäsdeşleriň nähili wekilçilik edilýändigine baha bermek möhümdir. Bu etapda täsirli kömekçi Google-yň AdPreview bolar. Onda işlemek üçin açar sözleri, lokalizasiýany, dilini we meseläniň görnüşini görkezmeli bolarsyňyz. Hasabatda çeşmeleriň reýtinginiň nähili emele gelendigi, sanawyň isleglere baglylykda tapawudynyň ýa-da haýsy meta bellikleriniň ulanylýandygy görkeziler.

2. Bäsdeşleriň baglanyşyk tertibi näme?

Derňew üçin, baglanyşyklaryň umumy sany degişli bolar, haýsy domenlerden geçişler düzülendir, ikinjisiniň mowzugy näme. Gämi sanawlaryna seretmek we deňeşdirmek möhümdir.

Günbatarda SEO mahabatyny meýilleşdirýän bolsaňyz, anyklamaly bolarsyňyz baglanyşyklaryň hili. Ulany Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli seljermek üçin. Bu maglumatlar aýratyn ähmiýete eýe bolar, sebäbi SEO hünärmeni özüne nätanyş bazara duçar bolar, belli bir çeşmä ýerleşdirmegiň bahasyna derrew baha bermeli, mugt domen tapmaly.

3. Bäsdeşleriň organiki hereketiniň aýratynlyklary haýsylar?

Gatnaşmak we sahypa salgylanma çeşmeleri baradaky maglumatlara goşmaça, bu ugurdaky derňew tomaşaçylaryň sosial-demografiki portretini - özüni alyp barşyny, sebitini, ýaşyny, jynsyny we ş.m. döretmäge kömek eder. Derrew medeniýete üns bermelisiňiz. tapawutlar. Amal, ygtybarly maglumatlary alyp bolýandygyny görkezýär Ak bellikli bagyşlanan SEO dolandyryş paneli “Semalt” tehnologiýalaryna esaslanýar.

4. Bäsdeşlik çeşmelerinde haýsy mazmun ýerleşdirilýär?

Mahabat sebitinde saýlanan tematiki nokatda haýsy mazmunyň köplenç ulanylýandygyny anyklamak möhümdir. Tekstleri gözden geçirenden soň, olaryň näderejede peýdalydygy, gurluşy barada netije çykaryň. Täze neşirler ýygy-ýygydan peýda bolýar, saýtlarda maglumat bölümleri (habarlar, blog we ş.m.) barmy. Bu ugurda daşary ýurtda mahabatlandyryşdaky tapawutlar ep-esli bolar.

Bularyň hemmesi täze sebitde web çeşmesini ösdürmek üçin anyk strategiýany döretmäge kömek eder.

Semantiki ýadrosy bir ýere jemlemek


Bu iň köp wagt talap edýän tapgyrlaryň biri, ýöne gaty möhümdir. Günbatara tarap gitmekçi bolanda, hünärmen çeşmäniň manysyny anyk kesgitlemeli, pes, orta we ýokary ýygylykly soraglary saýlamaly. Ikinjisini Google-yň açar söz meýilleşdirijisi we DSD.

Toparlaýyn soraglar

Semantiki ýadrosy ýygnandan soň SEO hünärmeni uly sanaw alýar. Theöne sahypanyň aýry sahypalaryna "bagly" däl, ýygnan maglumatlary nädip ulanmalydygy entek belli däl. Bu toparlara bölünmäge kömek eder - soraglary diňe bir semantikasynyň däl-de, eýsem ýokarky netijeleriň paýlanyşyna esaslanýan soraglary toparlara bölmek.

Daşary ýurtlarda web sahypasyny tanatmagyň bu tapgyrynyň netijesi, gözleg algoritmleriniň çeşmeleri ýeterlik derejede tertipleşdirmegi üçin bir tekstde bilelikde ýaşamaly söz düzümleri bolar. Şu maglumatlara esaslanyp, göçürijiler üçin ýumuşlar taýýarlanýar.

Mazmun döredýärisŞeýle hem, daşary ýurtda tanatmak üçin öz aýratynlyklary bolan gaty möhüm tapgyr. Iň ýokary öndürijilige ýetmek üçin şu düzgünleri ýatda saklamaly:
 • tekst ýazmak we iň bolmanda redaktirlemek we barlamak diňe ene dilinde gürlemeli. Käbir medeni aýratynlyklary bilmezlik ýa-da söz ulanylyşynyň nuanslary ulanyjynyň düşünjesinde kynçylyklara sebäp bolup biler. Iňlis dilinde gürleýän gowy ýazyjylary bir exchangalarda, guru.com, upwork.com we ş.m. tapyp bilersiňiz;
 • tekst mowzugy gowy bilýän adam tarapyndan ýazylmalydyr. Şonuň üçin hilini we tejribesini birinji ýerde goýuň;
 • häzirki wagtda mazmunyň dürli görnüşlerini düzmek we birleşdirmek gaty möhümdir. Düzülen material, ýokary hilli şekiller, infografika bilen doldurylan grafiki aýratynlyklar bilen sahypada has gowy görünýär;
 • açar sözler tekste tebigy taýdan laýyk bolmagy talap edilýär. Competitiveokary bäsdeşlik gurşawynda, esasanam Günbatar bazarynda bir sahypanyň peýdaly, ýönekeý we okalmagyna garaşylýar.
Günbatarda mahabatlandyrmaga gönükdirilen saýtlar üçin ilki bilen köp sanly sahypa döretmek hökman däl. Esasy zat, mazmunyň ýokary hilli bolmagydyr. Geljekde çeşmäni ösdürmek mümkin bolar.

Baglanyşyk massasyny gurýarys


Günbatarda web sahypasyny mahabatlandyrmak bilen meşgullanýan hünärmen, ýeterlik baglanyşyklara-da üns bermelidir. Highokary derejeli adamlar üçin näçeräk bolmaly diýen soraga hiç kim takyk jogap bermez. Bu, tematiki nokada hil taýdan baha berjek we baglanyşyk massasyny gurmak üçin başarnykly strategiýany meýilleşdirjek hünärmeniň ussatlygynyň beýanydyr.

Salgylary ýerleşdirmek üçin ulanyň:
 • saýlanan mahabat sebitinde meşhur tematiki saýtlar;
 • dürli mugt saýtlar - kataloglar, teswirler, forumlar we ş.m .;
 • paýlaşyk hasaplanýan çeşmeler - myhman ýazgylary kabul edilýän bloglar;
 • tölegli saýtlar.
Daşary ýurtlarda saýtlary mahabatlandyrmak ýerli bazardan tapawutlanýar, sebäbi Günbatar ýurtlarynda bir ýa-da birnäçe möhüm soraglar üçin ýörite döredilen hemra saýtlary köplenç ulanylýar. Bu çeşmeleriň wezipesi traffigi özüne çekýär.

Netijeler

Obýektiw sebäplere görä daşary ýurtda web sahypasyny tanatmak gaty kyn. Iföne sen bolsaň eseri hünärmenlere tabşyryň we olaryň tekliplerine eýeriň, gowy netijelere ýetip bilersiňiz. Munuň üçin aşakdaky 5 talaplary ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:
 • tehniki kemçilikleri aradan aýyrmak;
 • köp dilli we GEO sazlamaga üns beriň;
 • semantik ýadrosy esasanam ünsli işlemek;
 • hil mazmunynyň medeni taýdan duýgur görnüşde ýazylmagyny üpjün etmek;
 • daşarky optimizasiýany amala aşyrmak üçin aýratyn seresaplydyr.

send email